Bispebjerg Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Bispebjerg
Lokalradio

Vedtægt for Bispebjerg Lokalradio

Som vedtaget på generalforsamlingen 19. september 2016

Navn, hjemsted og formål

1) Foreningens navn er Bispebjerg Lokalradio (BLR).

Stk. 2. BLR har hjemsted på Biblioteket, Rentemestervej 76, i Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune.

Stk. 3. BLRs formål er at producere ikke-kommerciel lokalradio på dansk sprog. Udsendelserne skal være af, om og for borgerne i Københavns Kommune.

Stk. 4. Efter 1. januar 2018 vil BLR anvende sendenavnet (Radio Storbyen)

Medlemsforhold

2) Medlemskab kan ansøges af enkeltpersoner, som ønsker at deltage aktivt i BLRs programvirksomhed.

Stk. 2. Programvirksomheden udføres af BLRs med­lemmer i henhold til skriftlige retningslinier fastsat af bestyrelsen

3) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke betryggende efterlever BLRs formål og retningslinier.

Generalforsamlingen

4) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 30. september, og ind­kaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 da­ges varsel af formanden, to medlemmer af bestyrelsen, eller hvis 10 medlemmer af foreningen stiller forslag herom.

Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

3) Regnskabsfremlæggelse og vedtagelse heraf.

4) Indkomne forslag.

5) Valg af bestyrelse og suppleanter.

6) Plan for det kommende år, – herunder drøftelse af programpolitik og evt. plan om væsentlige tekniske anskaffelser.

7) Budgetfremlæggelse og godkendelse heraf.

8) Fastsættelse af kontingent.

9) Valg af revisor.

10) Eventuelt.

Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke har været på dagsordenen. Forslag jvf. stk. 3. nr. 4 skal være besty­relsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt kontingent, og som har del­taget i programvirksomhed indenfor 6 måneder før generalfor­samlingen.

Skt. 6. Stemmeberettigede har hver en stemme.

Stk. 7. Generalforsamlingen lægger hovedlinierne for BLRs programpolitik jf. stk. 3 nr. 6, idet denne dog samtidig skal opfylde krav, som måtte ligge til grund for sendetilladelse og eventuelle tilskud.

Stk. 8. Referat af generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer af BLR og lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen

5) Bestyrelsen består af mindst tre personer. Desuden vælges en sup­pleant.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger BLRs programpolitik efter indstilling fra foreningens medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør med myndighed og an­svar ifølge gældende lov. Redaktøren udgør stationens daglige ledelse. I tilfælde af udgifter i forbindelse med retsforfølgelse hæfter foreningen solidarisk med den ansvarsha­vende redaktør.

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger en eventuel daglig ledelse.

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning og for forvaltningen af de offentlige tilskud.

Stk. 8. Bestyrelsen tager stilling til spørgsmål om sendesamvirke og andet eksternt samarbejde.

Økonomi

6) BLRs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valg­te revisor.

Stk. 3. Revideret regnskab for foregående år og budget for følgende år skal foreligge på den ordinære gene-ralforsamling med henblik på godkendelse.

Stk. 4. For BLRs økonomiske forpligtelser hæfter alene forenin­gens formue.

Stk. 5. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning. Kassereren tegner foreningen i økonomisk henseende indenfor en af bestyrelsen angivet beløbsramme. Stør­re beløb fordrer den samlede bestyrelses stillingtagen.

Tegningsret

7) Bestyrelsesformanden tegner foreningen overfor admi­nistrative myndigheder, – herunder Radio og TV-nævnet. Den ansvarshavende redaktør tegner foreningens redaktio­nelle linie vedrørende program-produktion, public acces, rettighedsorganisationer og samarbejdspartnere.

Vedtægtsændring

8) Vedtægtsændring kan ske på generalforsamling, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Foreningens opløsning

9)Beslutning om opløsning af BLR skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ud­styr kulturelle eller almennyttige formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtægternes anvendelse

10) Strid om disse vedtægter kan afgøres ved voldgift, hvortil hver af stridens parter udpeger en voldgifts-mand. Disse voldgiftsmænd udpeger tilsammen en opmand. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af retspræsidenten i den lokale retskreds. Voldgiftens afgørelse er endelig.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling 11. januar 2000 (med ændringer af 15. januar 2002, 2. februar 2010, og 19. september 2016)
September 2016. Alex Heick (formand)